Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Inleiding
1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Temple Life | Bertine Martens bedoeld. Temple Life kan optreden onder de volgende handelsnamen: Temple Life, Blij-journals, Temple Health Life, Temple Life Agenda, Temple Life consultancy, Temple Health Life Coaching & Kolibri.

Temple Life houdt zich bezig met de volgende activiteiten: organiseren van onderwijs/educatie, training, coaching, gebed, consulting, conferenties, (muzikale) aanbidding, ontspanningsmassages, gezonde leefstijlcoaching.

Temple Life
Nedersticht 26
1083 XD  AMSTERDAM

Kamer van Koophandel nummer: 68013736
BTW nummer: NL001417326B27
Contact via: [email protected]

Artikel 2 Voorwaarden deelname onderwijs/educatie, online programma, workshop, coaching, training, begeleiding of welzijns-/(ontspannende oliemassage) behandeling:

2.1a Zowel particulieren, medewerkers als ondernemers kunnen deelnemen aan de diensten die ik aanbied.

2.1b Het “Wandel met Jezus” Programma is een online-product van Temple Life. In mijn diensten, zoals mijn trainingen, workshops of online programma's deel ik mijn kennis, ervaring en middelen om te groeien in communion/intimiteit met God, om Zijn leiding te ervaren en te groeien in identiteit. Zelf moet je naast het volgen van de online programma's voldoende tijd reserveren voor de opdrachten en implementatie. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn online programma's successen in je leven of bedrijf genereert. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om mijn online programma's met succes te volgen en af te ronden. En sta ik binnen de grenzen gedurende de looptijd van het online programma voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de respectievelijke pagina’s die gaan over het desbetreffende online programma.

2.2 De olie massage behandelingen hebben ontspanning en tot rust komen als doel. Ik span mij in om jou een goede ervaring te geven. Mochten er ondanks extra aangebrachte neutrale olie onder de essentiële oliën klachten zijn, welke niet voor horen te komen, dan valt dit niet onder mijn aansprakelijkheid, maar verwijs ik door naar uw huisarts, aangezien er ook andere zaken aan de hand kunnen zijn.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen/offertes van mij zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeldin een offerte of aanbieding. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door mij bij de voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, welke door mij als juist worden aangemerkt.

3.2 Opdrachtnemer kan niet aan aanbiedingen of offertes worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan ben ik daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij dit door mij anders wordt aangegeven.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht mij niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.5 Indien Opdrachtgever, al dan niet na ontvangst van een offerte, een optie op een datum/data neemt, blijft deze optie gedurende maximaal 14 dagen van kracht, waarna deze komt te vervallen. Wenst Opdrachtgever de optie om te zetten in een definitieve overeenkomst, dan dient hij dat binnen 14 dagen nadat hij de optie heeft genomen per e-mail te laten weten.

Artikel 4 Niet goed geld terug garantie en/of proefperiode betreffende online programma: 

4.1a Ik vind het belangrijk dat mijn deelnemers tevreden zijn, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie voor mijn online programma's. Je kunt uiterlijk 14 dagen na de start van een online programma kosteloos annuleren indien online betaling heeft plaatsgevonden via de website van Temple Life. Indien het gaat om een dienst/onlineprogramma per factuur betaald waardoor al een langere periode van bedenking is verstreken, geldt een niet goed geld teruggarantie van 7 dagen. Aanvraag tot annuleren kun je doen door een mail te sturen aan [email protected].

4.1b Er moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan. Binnen 14 dagen dient men de welkomsfase en week 1 & 2 volledig te hebben afgerond en het resultaat van het werk te laten zien, door het werkboek compleet in te leveren. Deze zal beoordeeld worden of men zich serieus heeft ingespannen om met de kennis aan de slag te gaan. Heb je je volledig ingezet en ben je aanwezig geweest tijdens binnen die periode georganiseerd groepsconnectmomenten en heb vind je de kwaliteit niet voldoende, dan zullen we jouw aanvraag tot annulering goedkeuren. Als men aangeeft zelf een andere kant op te willen gaan, of onvoldoende tijd of geld te hebben, is dit géén reden tot restitutie.

4.1c Indien je al betalingen hebt gedaan en de annulering is goedgekeurd, dan zal ik deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren. Wel dien je al het ontvangen (online) programma materiaal in te leveren.

4.2 Na de 7-daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan een online programma te annuleren en moet je het volledige bedrag betalen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 5 Prijzen, data, locaties en betaling(svoorwaarden)

5.0 Prijzen, data & locaties zijn onder voorbehoud.

5.1a De prijzen van mijn diensten, en online programma staan op de website van www.templelife.nl of gelden via aanbod. Deze prijzen zijn altijd exclusief BTW. Vooralsnog geldt voor 2022 dat exclusief BTW ook inclusief BTW is. Betaling voor het online-programma geschiedt voorafgaand aan het programma bij betaling in een termijn. Bij betaling in termijnen geschiedt de eerste betaling voorafgaand aan het programma.

5.1b Indien er per factuur betaald wordt (niet via online website omgeving) dienen deze binnen 7 dagen betaald te zijn tenzij anders is aangegeven. Betalingstermijn kan korter of langer worden bepaald.

5.2 Betaling dient in de aangegeven valuta in één keer of in termijnen worden voldaan zoals in het aanbod omschreven waarbij de som van deelbetalingen c.q. termijnbetalingen hoger uitvalt dan betaling in een keer. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het online programma de verplichting tot betaling bestaan indien je nog niet alle termijnen voldaan hebt.

5.3 Indien je achterloopt met betalingen, dan houd ik mij het recht voor om een consultancy of coaching gesprek af te zeggen, deelname te ontzeggen aan de workshop, training, online omgeving, groepsconnectmomenten of welzijns-/ontspannende olie massagebehandeling en mijn verplichtingen op te schorten, totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald. Jij bent nog steeds verplicht om de betaalverplichtingen na te komen.

Na betaling kun je een nieuwe afspraak maken voor het gesprek, maar het gesprek moet wel binnen de duur van de online programma plaatsvinden.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ontstaan door wanbetaling zijn voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de openstaande vordering.

5.4 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

5.5 Ik ben te allen tijde gerechtigd tot verhoging van de prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

5.6 Ik kan een inschrijving zonder opgaaf van redenen annuleren, waarna je het volledige factuurbedrag krijgt terugbetaald.

Artikel 6 Intellectueel eigendom/ gebruik materialen
6.1 Op de teksten, materialen van het online programma bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het online programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

6.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen online programma tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

6.3 Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 7 Materialen en licenties
7.1 De Deelnemer heeft na inschrijving de overeengekomen periode toegang tot het Online Programma. Na de Einddatum van het Programma heeft de Deelnemer geen toegang meer tot het Programma en de inhoud ervan. De werkboeken en teksten mogen voor eigen gebruik gedownload worden. Eventueel kan er wel een verlenging (voor een vergoeding) van deze periode worden afgesproken.

Artikel 8 Klachten
8.1 Mocht je ontevreden zijn over het online programma van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

8.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald online programma aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

8.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 ā€‹Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is ā€‹de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, inclusief BTW in 2022 gelijk aan exclusief BTW.

9.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.

9.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, en/of eventuele fouten te herstellen, schade te beperken en/of op te heffen.

9.4. Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan een online programma is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. Temple Life | Bertine Martens of haar medewerkers of ingehuurde derden kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten. Jij blijft en bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes en beslissingen.

9.5. Alle online programma's zijn bedoeld om jou (de deelnemer) te helpen groeien in je verdieping met God, Zijn leiding te ervaren en te groeien in jouw krachtige wandel. Ik kan je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door mij aangeboden kennis is geheel aan jou. Ik kan en wil je alleen helpen door het delen van mijn kennis, ervaringen en vraagstellingen.

9.6 Alle producten en diensten die ik aanbied zijn door mij ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in het online programma is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Ik bied geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door mij gepresenteerde online programma gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij). Ik adviseer je om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat, professionele adviseur, voorganger, psycholoog of geestelijke begeleider voordat je ingrijpende acties gaat ondernemen, of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kan Temple Life | Bertine Martens aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.

Artikel 10 Overmacht
10.1 Ik ben niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ik geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ik niet in staat ben haar verplichtingen na te komen. Ook heb ik het recht mij op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ik de verbintenis had moeten nakomen.

10.3 Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zal ik de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.4 Voor zoveel ik ten tijde van het intreden van overmacht mijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk ben nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, ben ik gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

10.5 In geval van overmacht zal ik mij naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 11 Privacy
11.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Zie hiervoor het afzonderelijke Privacy Regelement.

11.2 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de coaching met elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Tevens dient de informatie die tijdens de groepscoaching, alsmede in de Facebook groep wordt gedeeld, als vertrouwelijk worden beschouwd door de andere deelnemers van het programma. De deelnemers worden hierop geattendeerd. Temple Life | Bertine Martens is niet aansprakelijk wanneer de geheimhouding door de deelnemers onderling niet wordt gehouden.

Artikel 12 Overig
12.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

12.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

12.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

12.4 Door inschrijving geven de deelnemer en eventueel de opdrachtgever te kennen deze voorwaarden te accepteren. Op deze Overeenkomst zijn geen algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever/deelnemer van toepassing. Uitsluitend deze algemene voorwaarden / leveringsvoorwaarden Temple Life | Bertine Martens beheersen de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever/deelnemer en Temple Life | Bertine Martens tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

12.5a Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
12.5b Indien er een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

12.6 Indien ik niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlang, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat ik in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
12.7 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor directie, medewerkers van Temple Life of ingehuurde derden.

Artikel 13 Geschillen
13.1 Bij eventuele geschillen zullen partijen altijd eerst hun uiterste best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat zij een geschil aan de rechter voorleggen.

13.2 Indien we er onderling niet uitkomen, kan het geschil voorgelegd worden aan de rechter. Opdrachtnemer heeft het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 14 Toepasselijk recht
14.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan de verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

Artikel 15 Wijziging van de voorwaarden
15.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Dank je wel dat je deze kleine letters (Algemene Voorwaarden) hebt gelezen. Ik wil deze bepalingen vooraf graag duidelijk met je gecommuniceerd hebben.

Disclaimer

Temple Life | Bertine Martens en haar workshops, trainingen, coaching, begeleiding of online-programma zijn op geen enkel mogelijke manier verbonden aan - of aanbevolen door – Facebook of Kajabi. 

Datum vernieuwd: 14 september 2022, Amsterdam